Ormebehandling av hest

Alle hesteeiere har hørt om faren forbundet med orm, men uten å vite noe om ormen er det vanskelig å forstå ormeplagens fulle betydning. Innvollsorm kan gi alvorlig sykdom hos hesten din og kan i noen tilfeller drepe den. I andre tilfeller kan innvollsormen gi en kronisk mindre alvorlig belastning som medfører at hesten aldri er helt frisk og derfor ikke yter optimalt. Å være omhyggelig med en effektiv strategi for å holde hesten din fri for orm er et av de viktigste ansvar du som hesteeier har.

Hva er orm?

Orm er parasitter (snyltere), noe som betyr at de lever inni og får næring fra verten (hesten din).

De fire vanligste innvollsormene er strongylider (blodorm), spolorm, bendelorm og bremselarver.

Ormebehandling
Parasitt Stadie I Stadie II Stadie III
Strongylider (blodorm) og Parascaris (spolorm) Egg passerer ut i hestens avføring og kontaminerer gress, høy, eller vann. Den gressende hesten eter eggene eller de nyklekkede larvene i det kontaminerte fôret. Larver borer seg ut gjennom tarmveggen og vandrer gjennom de indre organene i atskillige måneder, noe som forårsaker irritasjon og skade som kan resultere i kolikk. De vender så tilbake til tarmen hvor de blir fullvoksne. Voksne orm lever i tarmen hvor hunner kan producere mange tusen orm hver dag.
Bendelorm Segmenter som inneholder egg passerer ut med avføringen. Eggene kontaminerer høyet og etes av en mellomvert – jordmidden. Larver utvikler seg inni midden, som etes av hester som inntar kontaminert høy. Larvene utvikler seg til voksne orm i hestens tarm. Voksne orm lever i tynntarmen hvor de fester seg til tarmveggen v.h.a. kroker. De forårsaker betennelse som sammen med nedsatt motilitet i tarmen fører til en øket risiko for tilstoppelse av tarmen/ kolikk, eller til og med at tarmen sprenges.
Brems eller Gastrophilus Voksne fluer legger deres gullige egg på hestens bringe, forbein hals og nese. Når hesten slikker seg klekkes larvene og finner veien inn i munnen. De vandrer ned til magen og fester seg til magens innside, noe som forårsaker irritasjon, problemer med fordøyelsen og tilstoppelse av tarmen. Etter 8-10 måneder passerer de ut i avføringen. De borer seg ned i jorden for å danne pupper. Brems (ligner på mushumla) kommer ut av jorden.

Hesten min

Selv en hest som ser ut til å være i god form kan ha orm som volder innvendig skade. Generelt sett kan smitte med orm hos unge og eldre hester gi følgende symptomer:

 • Hesten mister holdet eller trives ikke.
 • Vekttap.
 • Diaré.
 • Kolikk.
 • Manglende appetitt.
 • Matt, ru pels.

Dersom du har mistanke om at hesten din har orm bør dyrlegen bekrefte diagnosen og deretter bestemme hvilken orm det dreier seg om for på denne måten å kunne gi den best mulige behandlingen. Dyrlegen undersøker avføringen for å bestemme type orm og antall.

Avføringens egginnhold

Denne metoden er meget verdifull da den identifiserer hvilken parasitt det dreier seg om, og gir en ide om antallet voksne orm i tarmen. En frisk avføringsprøve bør plasseres i en ren plastikkpose og tas til dyrlegen for undersøkelse.

Antallet gis som «egg per gram» (EPG, «eggs per gram»). Hvis analysen f.eks. gir et antall på 250 egg per gram og en hest producerer 4.5kg (4500g) avføring per dag vil det si at 250 x 4500 = 1.125.000 egg skilles ut på gresset daglig.

Smitteveien

Hesten din vil få orm hvis den gresser med hester som har orm da gresset vil være smittet med egg og larver. Den vil spise disse når den gresser. Beitegraset vil forbli smittefarlig i lang tid etter at hestene er fjernet fra beitet, så selv om du setter hesten din for seg selv vil den kunne bli smittet dersom andre hester har smittet ned beitet tidligere. Hester som er i den største risikogruppen for å få orm er unge eller eldre dyr eller dem som slippes der mange andre hester har vært i forveien.

Enhver hest kan få brems. (se livssyklusen til bremsen)

Forebyggende tiltak

Effektiv parasittbekjempelse oppnås gjennom tre trinn: pleie av beitet, overvåkning gjennom bestemmelse av antallet egg i avføringen, og ved å gi hesten din ormekur. Ditt hemmelige våpen i angrepet på magetarmparasitter er dyrlegen. Han/hun kan gi deg råd for den mest effektive strategi for hesten din.

1. Pleie av beitet

Formålet med dette er å bryte syklus ved å fjerne smittedyktige egg og larver fra beitet.

Fjern hesteskitten

Den mest effektive metoden er å fjerne hesteskitten hver dag, noe som er svært tidkrevende. Dersom du ikke kan gjøre dette daglig så er regelmessig oppsamling (minst to ganger om uken) allikevel effektivt i forbindelse med å minske antallet larver på gresset. Å slå og harve beitet hjelper også med på å minske antallet larver ved å bryte hesteskitten opp i små deler og utsette larvene for været og rovdyr.

Rotasjon i beitet

Rotasjon i beitet kan også være en effektiv måte for å minske antall larver i gresset. Larver er dog meget motstandsdyktige og kan overleve i lange perioder (mange måneder) i beitet. Beitet bør hviles i minst 6 måneder for med hell å kunne minske antallet larver. Hvis andre dyr som f.eks. sauer, storfe eller geiter får lov til å gresse på beitet kan dette hjelpe til med å bryte hesteormenes livssyklus.

Det er strengt nødvendig å gi alle hester ormekur 48 timer før de flyttes til et nytt beite som har fått lov til å hvile, og alle hester bør helst gis det samme ormemiddelet for å forhindre dem i å bringe ulike ormer med til det samme beitet.

Andre viktige trinn i pleien av beitet er:

 • Å holde antallet hester per hektar til et minimum for å minske avføringsmengden og derav beitets parasittbelastning
 • Å la hester i samme aldersgruppe gå på beitet sammen for å minske utslippet av visse parasitter og for samtidig å øke effektiviteten av ormekurstrategien.
 • Å fôre med høy eller korn i en passende beholder fremfor på gulvet hvor det vil kunne bli kontaminert (smittet).
 • Regelmessig strigling – dersom du ser bremseegg så sørg for å fjerne dem helt.

Høstbeiting

Mange lar hestene beite over hele beiteområdet mot vinteren for å utnytte de siste restene av beitet. Beitet er næringsfattig så med tanke på ernæring er dette unødvendig. Når det gjelder ormebelastningen er det ufornuftig å slippe hestene over hele beiteområdet. Dette for at hestene på denne måten smitter ned beitet med egg og larver som de vil bli plaget med neste år.

2. Overvåkning av antall egg i avføringen

Telling av antall egg i avføringen brukes ikke bare for å diagnostisere smitte med parasitter, det er også en meget verdifull og billig metode for å bestemme hvor effektiv ormebehandlingen har vært.

Det er en god ide å få utført en telling av antall larver i hestens avføring 5-6 uker etter at du har gitt den ormekur. Effektive ormemidler fjerner alle ormer og bør derfor bringe antall egg ned til 0 i opp til 6 uker.

3. Ormemidler

Å gi hesten din ormekur medfører to fordeler: voksne orm i magetarmkanalen fjernes (noen midler angriper også larver som vandrer) og risikoen for at hesten din smittes igjen forminskes fordi antallet larver i avføringen forminskes.
Det er viktig å bemerke at hesten din vil bli smittet igjen, så ormebehandling må utføres regelmessig.

Ulike midler

Ormemidler i form av pasta eller geler i en sprøyte som gis i munnen på hesten eller midler som blandes i hestens fôr er meget populære fordi de er så lette å bruke. Noen hester synes disse smaker dårlig og spytter dem ut. For at ormekuren skal kunne ha noen virkning er det strengt nødvendig at hesten din får hele dosen som er basert på hestens vekt. Dersom du synes det er vanskelig å gi hesten din ormekur på denne måten blir dyrlegen din nødt til å gi ormekuren gjennom en slange som føres ned i magen (nesesvelg- sonde).

Velge preparat

Ormemidler kan bli uvirksomme etter en tid fordi parasittene blir motstandsdyktige (resistente) overfor dem. For å minske risikoen for at dette skjer er det meget viktig at du veksler mellom de ormemidlene du bruker. Det er meget viktig at du ikke bare endrer merke av ormemiddel men at du også sørger for at du bruker et produkt med et annet «aktivt innholdsstoff». Motstandsdyktighet overfor ormemidler er et problem i noen områder av verden, især i den sydlige del av England. Det er også viktig å huske på at det ikke finnes et enkelt ormemiddel som er effektivt mot alle parasitter og at kombinasjoner av produkter derfor bør vurderes. Be dyrlegen din om råd m.h.t. hvordan du bør veksle mellom produktene og kombinere behandlingene da dette også vil være avhengig av årstiden.

Behandlingshyppighet

Hvor hyppig du gir hesten din ormekur avhenger av hestens alder, hvordan du har den oppstallet, værforhold og årstid: du bør forvente å måtte gi hesten din ormekur hver 8-12 uker.

Det er viktig å merke seg at 80 % av innvollsormene finnes hos 20 % av hestene i en flokk. Behandler man de største smittesprederne så behandler man på den optimale måten. De fleste hestene vil på denne måten slippe unødig behandling.

Dyrlegen er den rette person til å utarbeide det mest virksomme forslag til en ormekurstrategi til hesten din. Noen verdifulle retningslinjer er som følgende:

 • Skriv ned når du har gitt hesten din ormekur og hva du har brukt til hver av dine hester.
 • Gi alle hester som deler beitet ormekur på samme tid og bruk det samme middelet til alle.
 • Nyankomne hester bør holdes oppstallet og isolerte i 48-72 timer og gis ormekur ifølge din dyrleges veiledning.
 • Hopper bør gis ormekur med det samme de vender hjem etter bedekning og 4-6 uker før følling.
 • Føll kan gis ormekur fra de er 4-6 uker gamle.
 • Gi alltid den rette dosen basert på hestens vekt.

Forslag til behandlingsregime i en stall hvor man ikke undersøker smittestatus ved hjelp av eggtelling.

Begynnelsen av januar ** Normaldose Banminth pasta eller Panakur pasta *
Begynnelsen av mars ** Normaldose Banminth pasta eller Panakur pasta *
Begynnelsen av mai, rett før beiteslipp Normaldose Banminth pasta eller Panakur pasta *
Midt i beitesesongen juni/juli ** Normaldose Banminth pasta eller Panakur pasta *
Hestene taes inn fra beite Dobbel dose Banminth pasta, dette for å ta bendelorm
Seks uker senere, slutten av oktober Ivomec Pasta, dette for å ta magebrems

* NB: Det er fornuftig å bytte mellom Banminth og Panacur pasta hvert tredje år for å unngå resistensproblemer.

** Disse behandlingene kan sløyfes dersom hesten står på en liten stall og har lite kontakt med fremmede hester og kontaminerte områder.